Kredyty

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega program Mieszkanie dla Młodych?

Wsparcie oferowane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze od poprzedniego wsparcia oferowanego w ramach programu Rodzina na Swoim, bowiem dzięki dofinansowaniu wkładu własnego zaciągnięty kredyt będzie niższej wartości, w wyniku czego koszt kredytu (odsetki) również będzie niższy. Poniżej zamieszczamy komplet informacji dotyczący programu, uwzględniający także zmiany, który weszły w życie 1 września 2015 roku. 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

O dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą się ubiegać:

 • małżonkowie, którzy złożą wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat – obydwoje lub młodszy ze współmałżonków (ograniczenie wiekowe nie dotyczy małżeństw, które wychowują troje lub więcej dzieci);
 • osoba samotnie wychowująca, czyli rodzic lub opiekun prawny (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację, osoba pozostająca w związku małżeńskim, ale samotnie wychowująca dziecko, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko,
  • dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
  która złoży wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy osoby, która wychowuje troje lub więcej dzieci),
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim – inna niż wymieniona wyżej (tzw. singiel), która złoży wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat.

Pozostałe wymagania dotyczące dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MdM, muszą być spełnione następujące warunki:

 • mieszkanie lub dom, który ma być dofinansowany, musi znajdować się na terytorium RP;
 • co najmniej 50% ceny nabycia mieszkania lub domu musi być kredytowana, zaś spłata kredytu zaciągniętego na ten cel musi być rozłożona na co najmniej 15 lat; jedyną walutą w jakiej można wziąć kredyt z dofinansowaniem to PLN;
 • kupowane mieszkanie lub dom muszą być pierwszą nieruchomością nabywaną przez osoby ubiegające się o dofinansowanie, czyli przyszli właściciele kredytowanej nieruchomości nie mogli w przeszłości być właścicielami nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe ani dysponentami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; nie mogli być także współwłaścicielami domu jednorodzinnego, a także domu, w którym po zniesieniu współwłasności udział stanowiłby co najmniej jeden lokal (ograniczenie to nie dotyczy osób, które wychowują troje lub więcej dzieci);
 • osoba starająca się o dofinansowanie najpóźniej w dniu podpisania umowy musi zrzec się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli takowe jej przysługuje, i opróżnić lokal w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności kredytowanego mieszkania;
 • najemca lokalu mieszkalnego innego niż te, które nabywa, musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (w sytuacji, gdy nabywca wynajmuje lokal od dewelopera w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – również może nabyć taki lokal, pod warunkiem że umowa o najem zawarta została po 31.12.2012 r.);
 • kredytowane mieszkanie nie może posiadać większej powierzchni niż 75 mkw. lub 85 mkw., jeśli kredytobiorca wychowuje 3 lub więcej dzieci;
 • powierzchnia kredytowanego domu jednorodzinnego nie może przekraczać 100 mkw. lub 110 mkw., jeśli kredytobiorca wychowuje 3 lub więcej dzieci;
 • kredytowane mieszkanie lub dom nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe; oznacza to, że kredytobiorcy nie mogą w nim prowadzić działalności gospodarczej.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Poniżej prezentujemy kluczowe dane dotyczące dofinansowania w ramach programu:

 • dofinansowanie kredytu dotyczy wyłącznie kredytu na mieszkanie lub dom, nie może dotyczyć wykończenia powyższych lub elementów dodatkowych w wypadku nabycia lokalu, jak miejsce parkingowe, o ile ten element dodatkowy ma urządzoną inną księgę wieczystą niż lokal;
 • podstawowe dofinansowanie dotyczy 10% ceny mieszkania o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 50 mkw.; dofinansowanie wzrośnie do 15 % w wypadku wychowywania jednego dziecka, do 20% w wypadku wychowywania dwojga dzieci, do 30% w wypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci (na dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu – w wysokości 5% – mogą liczyć osoby, którym w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania/domu urodzi się (lub przysposobią) trzecie bądź kolejne dziecko);
 • dofinansowanie dotyczy tylko powierzchni lokali/domów do 50 mkw. powierzchni użytkowej, czyli w wypadku mieszkania o powierzchni użytkowej 70 mkw. dopłata liczona będzie jak dla mieszkania o pow. 50 mkw. (w wypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci powierzchnia ta zwiększa się do 65 mkw.);
 • cena mieszkania/domu nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 (dla mieszkań z rynku pierwotnego) oraz pow. użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której jest położne mieszanie, dla Gdańska i gmin sąsiadujących z Gdańskiem limity są dostępne na stronie BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Aby obliczyć wysokość dopłaty, jaką można otrzymać w ramach programu, należy przemnożyć średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych oraz powierzchnię lokalu i wysokość dopłaty w procentach (10% dla singla lub bezdzietnego małżeństwa lub 15% dla małżeństwa z dzieckiem bądź dziećmi). Jeśli lokal ma powierzchnię większą niż 50 mkw., należy przyjąć do obliczeń 50 mkw.

Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz wysokości spłaty części kredytu:
- PRZYKŁAD OBLICZEŃ.

WAŻNE:

 • W okresie 5 lat od nabycia nabywca lokalu/domu nie może zostać właścicielem/współwłaścicielem, najemcą innego lokalu lub domu lub też dysponentem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ani spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Powyższa sytuacja nie dotyczy otrzymanego spadku. Jeśli tak się stanie i nabywca uzyska inne prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe lub też dokona zbycia kredytowanej nieruchomości bądź dokona zmiany użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, będzie musiał zwrócić dofinansowanie proporcjonalnie do pozostających miesięcy do zakończenia okresu 5 lat (wysokość zwrotu liczona jest od dnia zdarzenia, czyli nabycia nowego prawa, zbycia kredytowanej nieruchomości czy też zmiany użytkowania).
 • Jeżeli nabywca nie ma zdolności kredytowej, do kredytu przystąpić mogą inne osoby, pod warunkiem że właścicielem lokalu będzie tylko nabywca.
 • Program będzie obowiązywał do 30 września 2018 roku.
 • Na każdy rok obowiązywania programu przewidziano pewną pulę środków na ten cel, w związku z tym nie warto zwlekać do końca roku z podejmowaniem decyzji. Środki z póli przyznanej na rok 2017 skończyły się w dniu 9 08 2017 r. Wypłaty z programu MdM można będzie realizować jeszcze w przyszłym roku.

Dodatkowe informacje oraz listę banków ofertujących kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych można znaleźć na stronie BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

Nasi specjaliści ds. kredytów hipotecznych

Monika Melcer
Monika Melcer Kierownik Działu ds. Kredytów Hipotecznych tel. 58 770 14 85tel. kom. 516 170 279
Renata Zblewska
Renata Zblewska Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych tel. kom. 512 150 860
Sebastian Jakubowski
Sebastian Jakubowski Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych tel. kom. 577 373 734