Kredyty

Najczęstsze pytania

Jakie informacje i dokumenty są mi potrzebne na pierwsze spotkanie w sprawie kredytu? Od czego zacząć poszukiwania kredytu?

Zakup mieszkania należy rozważać biorąc pod uwagę możliwości finansowe, które podczas spotkania pomoże określić pracownik ds. kredytów hipotecznych z Euro Styl. Na spotkanie należy przygotować następujące informacje:

 • ilość osób w gospodarstwie domowym,
 • wiek kredytobiorców,
 • wysokość dochodu netto w zależności od formy zatrudnienia,
 • informacje na temat zobowiązań: wysokość rat posiadanych kredytów, wysokości przyznanych limitów w kontach i kartach kredytowych, wysokość innych stałych miesięcznych kosztów,
 • informacje o posiadanych środkach, które chcesz przeznaczyć na wkład własny.

Kredyt hipoteczny przyznawany jest na konkretne mieszkanie, więc konieczny jest wcześniejszy jego wybór.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt?

Dokumenty, które są niezbędne, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny to:

 • dokumenty ogólne, m.in.: dowód osobisty, dokumenty identyfikujące i potwierdzające stan cywilny kredytobiorcy, umowa w formie aktu notarialnego stwierdzająca rozdzielność majątkową,
 • dokumenty finansowe, m.in.: PIT za ostatni rok podatkowy, zaświadczenia o dochodach, umowy zlecenia lub o dzieło, wyciągi z rachunków,
 • dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych, m.in.: kopie umów i dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania.

W trakcie analizy bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które dadzą pełniejszy obraz sytuacji konsumenta.

Jak wygląda i ile zajmuje proces kredytowy?

Przeciętnie okres ubiegania się o kredyt hipoteczny trwa około 3 tygodni i różni się w zależności od banku. Zdarza się jednak uzyskać kredyt w dużo krótszym czasie. Na każdym jego etapie nasz pracownik Euro Styl udzieli pomocy, a ponadto odpowie na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Jakie są korzyści ubiegania się o kredyt za pośrednictwem Działu Kredytowego Euro Styl S.A.?

Biorąc kredyt w Euro Styl S.A. a nie w banku można uzyskać:

 • przygotowane indywidualnie i specjalnie oferty kredytów hipotecznych,
 • porównanie wielu kredytów w kilka chwil,
 • sprawną i kompleksową obsługę – od momentu złożenia wniosku kredytowego do uruchomienia kredytu,
 • gwarancję zwrotu wpłaconych środków do dewelopera, w przypadku nie uzyskania kredytu,
 • niezależne, profesjonalne wsparcie eksperta,
 • bezpieczeństwo obsługi kredytowej.

Podkreślić należy, że współpraca z Działem Kredytowym dewelopera jest w pełni bezpłatną usługą.

Jak mam ustalić właściwą kwotę kredytu?

Kwota kredytu jest uzależniona od ceny zakupu oraz wkładu własnego. Od ceny mieszkania należy odjąć wnoszony wkład własny i w ten sposób zostanie wyliczona kwota kredytu.
Wkład własny są to środki finansowe (gotówka) klienta wnoszone na poczet zakupu nieruchomości. Od 2017 roku banki, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego standardowo wymagają przy kredytach mieszkaniowych 20-procentowego wkładu własnego. Jednak w praktyce można kupić mieszkanie mając 10-procentowy wkład własny wybierając taki bank, który pozwoli ubezpieczyć pozostały brakujący wkład własny.

Co wpływa na wysokość marży?

Marża jest zyskiem banku i w dużej mierze zależy od polityki cenowej prowadzonej przez poszczególne banki. Stanowi element konkurencyjności danej oferty. Marża wskazana w umowie kredytowej obowiązuje w całym okresie spłaty kredytu. Stąd też istotne pozostaje sprawdzenie kształtowania się m.in. jej wysokości przed dokonanie wyboru kredytu.
elementy, które pozwalają obniżyć marżę i uzyskać niższe oprocentowanie, a co za tym idzie zapłacić niższą ratę kredytu hipotecznego. Należą do nich: wysokość wkładu własnego, kwota kredytu, terminowe obsługiwanie dotychczasowych kredytów, stabilne dochody, wykupienie dodatkowych produktów np. konta, karty kredytowej.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota zobowiązań finansowych, jaka może zostać zaakceptowana przez bank, niezagrażająca ich terminowej obsłudze. Uzależniona jest przede wszystkim od wysokości osiąganego dochodu, jego źródła, posiadanych zobowiązań kredytowych oraz kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Będzie tym wyższa, im wyższe i bardziej stabilne dochody oraz im niższe aktualnie posiadane zobowiązania i koszty utrzymania. Należy pamiętać, że analizując zdolność kredytową banki wezmą pod uwagę sytuację całego gospodarstwa domowego, a więc zarówno dochody i zobowiązania obojga małżonków, jak i koszty utrzymania dzieci, mieszkania itp. Zdolność kredytowa może się różnić w poszczególnych bankach, w zależności od przyjętych przez bank metod kalkulacji. Wbrew powszechnej opinii wartość posiadanej nieruchomości lub innych składników majątku nie powoduje zwiększenia zdolności kredytowej. Niemniej jednak, jako dodatkowe zabezpieczenie może umożliwić zaciągnięcie kredytu na 100% wartości nieruchomości, uatrakcyjnić warunki cenowe kredytu lub poprawić ocenę ogólną danej transakcji w oczach banku.

Czy nie mając historii finansowej otrzymam kredyt? Czy brak zobowiązań kredytowych może spowodować odmowę kredytu?

Brak zobowiązań kredytowych w przeszłości w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej przez bank. O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku kredytowego decyduje wiele czynników: wysokość dochodu, jego stabilność, wysokość wkładu własnego oraz ocena wartości zabezpieczenia, wiek kredytobiorców, ale przede wszystkim zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytobiorców. Posiadanie historii kredytowej pozwoli bankowi ocenić klienta, a głównie czy terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe. Jest to więc doskonałe, obiektywne narzędzie, wykorzystywane przez banki do oceny wiarygodności i solidności. Brak takiej historii jest dla banku pewnym utrudnieniem, co może skutkować dłuższą analizą lub koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów, pozwalających bankowi oszacować ryzyko w inny sposób. O ile posiadanie historii kredytowej, dokumentującej prawidłową obsługę zobowiązań działa „in plus” o tyle jej brak nie stanowi przeszkody w pozytywnej ocenie kredytowej.

Jak mam udokumentować swój dochód?

W kalkulacji zdolności kredytowej banki przyjmują dochody, które są odpowiednio udokumentowane. Źródłem dochodu mogą być umowy o pracę (zarówno na czas określony jak i nieokreślony), kontrakty, umowy zlecenia lub o dzieło, działalność gospodarcza, najem nieruchomości, dochody z rolnictwa a także wynagrodzenie z tytułu pełnienia określonych funkcji w organach spółek. Dokumentami dodatkowymi mogą być również umowy o pracę, umowy handlowe, umowy najmu lub np. kontrakty, które dadzą pełniejszy obraz sytuacji finansowej. Istotne jest to, że zakres dokumentów dla poszczególnych form uzyskiwania dochodu zależy od konkretnego banku oraz Twojej sytuacji.

Jak długo muszę pracować, aby ubiegać się o kredyt?

W analizie zdolności kredytowej ważnym czynnikiem dla banku jest stabilność osiąganego dochodu. Za najbardziej stabilne będą uważane więc dochody osiągane z tytuł umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takich przypadkach najczęściej wystarczy 3 lub 6 miesięczny okres zatrudnienia. Dla umów zawartych na czas określony, oprócz okresu uzyskiwania dochodu, istotny będzie również pozostały czas trwania umowy (dobrze jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy) oraz to, czy jest to pierwsza, czy też kolejna umowa zawarta z pracodawcą. W przypadku umów zlecenia / o dzieło, minimalnym okresem uzyskiwania dochodów jest najczęściej 12 miesięcy, przy czym są szanse na uwzględnienie dochodu już przy 6 miesięcznym okresie zatrudnienia. Dla dochodów uzyskiwanych z tytułu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, minimalny okres to 12 miesięcy. Wyjątkiem jest tu tzw. samozatrudnienie. Przy stałej umowie współpracy z jednym podmiotem gospodarczym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, okres ten może być krótszy.

Ile muszę zarabiać, aby uzyskać kredyt w kwocie 300 tys. zł.?

Poziom dochodów nie jest jedynym wyznacznikiem wysokości kredytu hipotecznego. Każdy bank ma nieco inne zasady przyznawania kredytów, przy czym jedną z wielu różnic jest inaczej obliczana zdolność kredytowa.
Każdy bank ustala zdolność kredytową według własnego wzoru zaszytego w kalkulatorze bankowym. Zdolność będzie zależała m.in. od wieku kredytobiorcy, wkładu własnego, jego zobowiązań kredytowych, rodzaju osiąganych dochodów, a nawet czasu ich uzyskiwania. Wahania są bardzo duże dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego w Euro Styl, który sprawdzi zdolność w większej ilości banków.

Kredyt na wykończenie – jaka cena i pozostałe warunki?

Kredyt na wykończenie jest w tej samej cenie ( posiada takie samo oprocentowanie) co kredyt główny. Kwotę na wykończenie klient otrzymuje z banku po przedstawieniu Protokołu Technicznego Odbioru Lokalu oraz wydaniu dyspozycji uruchomienia transzy.
Robiąc kosztorys należy pamiętać, iż bank może udzielić kredyt na jedynie wybrane elementy wyposażenia mieszkania, które będą na stałe związane z mieszkaniem (np. na wszystkie materiały budowlane, sanitariaty i meble pod zabudowę). Rozliczenie wykończenia musi być udokumentowane w postaci faktur oraz lub zdjęć; nie wszystkie banki wymagają faktur.
Ze środków kredytu hipotecznego nie sfinansuje się żadnych elementów wyposażenia, które stanowią mienie ruchome i nie są na stałe zintegrowane z mieszkaniem np. kanapa, czy telewizor.

Czy w trakcie kredytu można kogoś odpisać lub dopisać do kredytu?

Tak, w trakcie spłaty kredytu można kogoś odpisać lub dopisać do kredytu. Ale zanim bank podpisze stosowny aneks do umowy kredytowej zbada obecną sytuację finansową oraz prawną kredytobiorcy/kredytobiorców, aby mieć pewność iż osoba/osoby pozostające z kredytem będą w stanie samodzielnie spłacać zobowiązanie. Nawet, gdy małżonkowie dzielą swój majątek dobrowolnie lub sądownie, to podział ten nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań, więc dla banku eksmałżonkowie pozostają współkredytobiorcami.

Czy trzeba być małżeństwem ubiegając się o kredyt?

Nie trzeba być małżeństwem, aby ubiegać się o kredyt. Dla banku nie ma znaczenia, czy współkredytobiorcy są w związku małżeńskim i czy nabywają nieruchomość do wspólnoty ustawowej. Ważne dla banku jest to, iż są współkredytobiorcami i są odpowiedzialni w sposób solidarny za terminową obsługę zobowiązania. Dotyczy to również innych relacji. Ogólnie rzecz biorąc każdy właściciel mieszkania musi być kredytobiorcą, ale nie każdy kredytobiorca musi być właścicielem mieszkania. Przykładowo, gdy rodzice chcą kupić mieszkanie dla pełnoletniego dziecka, które nie posiada żadnego dochodu, kredytobiorcami są rodzice i dziecko. Jednocześnie właścicielem mieszkania może być tylko dziecko.

Nasi specjaliści ds. kredytów hipotecznych

Monika Melcer
Monika Melcer Kierownik Działu ds. Kredytów Hipotecznych tel. 58 770 14 85tel. kom. 516 170 279
Renata Zblewska
Renata Zblewska Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych tel. kom. 512 150 860
Sebastian Jakubowski
Sebastian Jakubowski Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych tel. kom. 577 373 734

Pliki do pobrania: