Strona główna O firmie

Strefa Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza

 

Strefa Akcjonariusza służy do komunikacji spółki pod firmą:

EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł opłaconym w całości („Spółka”),

z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.) w której zamieszczane są wymagane przez prawo lub statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY EURO STYL S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 15 grudnia 2020 r.

Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

• złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piątym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Euro Styl Spółka Akcyjna

 

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY EURO STYL S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 24 listopada 2020 r.

Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

• złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem czwartym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Zarząd Euro Styl Spółka Akcyjna

---

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY EURO STYL S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 3 listopada 2020 r.

Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

•  złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

•  moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Euro Styl Spółka Akcyjna

 ---

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY EURO STYL S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 13 października 2020 r.

Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

• złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem drugim, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Euro Styl Spółka Akcyjna

 

---

 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY EURO STYL S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Data publikacji: 22 września 2020 r.

Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożone dokumenty stanowić będą podstawę do dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ponadto, Spółka wskazuje, że:

• złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Wpisy akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy zyskają moc prawną w tym samym dniu.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Euro Styl Spółka Akcyjna

--

Data publikacji: 21 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku uzgodnionego w Gdańsku w dniu 21 września 2020 r. i udostępnionego w trybie art. 500 § 21 k.s.h.

Zarząd EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, kapitał zakładowy w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłacony w całości, wpłaconym w całości, na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości z dniem 21 września 2020 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami uzgodniony i podpisany w Gdańsku dnia 21 września 2020 r. pomiędzy następującymi Spółkami:

1. EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, kapitał zakładowy w wysokości 36.177.312,00 zł, wpłacony w całości, jako spółką przejmującą, oraz;

2. Apartamenty Piekarnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714300, NIP: 6793105138, REGON: 123242110, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, jako spółką przejmowaną.

 

PLIK DO POBRANIA TUTAJ