Kredyty

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega program Mieszkanie dla Młodych?

Wsparcie oferowane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze od poprzedniego wsparcia oferowanego w ramach programu Rodzina na Swoim, bowiem dzięki dofinansowaniu wkładu własnego zaciągnięty kredyt będzie niższej wartości, w wyniku czego koszt kredytu (odsetki) również będzie niższy. Poniżej zamieszczamy komplet informacji dotyczący programu, uwzględniający także zmiany, który weszły w życie 1 września 2015 roku. 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

O dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą się ubiegać:

 • • małżonkowie, którzy złożą wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat – obydwoje lub młodszy ze współmałżonków (ograniczenie wiekowe nie dotyczy małżeństw, które wychowują troje lub więcej dzieci);
 • • osoba samotnie wychowująca, czyli rodzic lub opiekun prawny (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację, osoba pozostająca w związku małżeńskim, ale samotnie wychowująca dziecko, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), przynajmniej jedno:
  • › małoletnie dziecko,
  • › dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
  • › dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
  która złoży wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy osoby, która wychowuje troje lub więcej dzieci),
 • • osoba niepozostająca w związku małżeńskim – inna niż wymieniona wyżej (tzw. singiel), która złoży wniosek o dofinansowanie kredytu najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat.

 

Pozostałe wymagania dotyczące dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MdM, muszą być spełnione następujące warunki:

 • • mieszkanie lub dom, który ma być dofinansowany, musi znajdować się na terytorium RP;
 • • co najmniej 50% ceny nabycia mieszkania lub domu musi być kredytowana, zaś spłata kredytu zaciągniętego na ten cel musi być rozłożona na co najmniej 15 lat; jedyną walutą w jakiej można wziąć kredyt z dofinansowaniem to PLN;
 • • kupowane mieszkanie lub dom muszą być pierwszą nieruchomością nabywaną przez osoby ubiegające się o dofinansowanie, czyli przyszli właściciele kredytowanej nieruchomości nie mogli w przeszłości być właścicielami nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe ani dysponentami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; nie mogli być także współwłaścicielami domu jednorodzinnego, a także domu, w którym po zniesieniu współwłasności udział stanowiłby co najmniej jeden lokal (ograniczenie to nie dotyczy osób, które wychowują troje lub więcej dzieci);
 • • osoba starająca się o dofinansowanie najpóźniej w dniu podpisania umowy musi zrzec się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli takowe jej przysługuje, i opróżnić lokal w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności kredytowanego mieszkania;
 • • najemca lokalu mieszkalnego innego niż te, które nabywa, musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (w sytuacji, gdy nabywca wynajmuje lokal od dewelopera w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – również może nabyć taki lokal, pod warunkiem że umowa o najem zawarta została po 31.12.2012 r.);
 • • kredytowane mieszkanie nie może posiadać większej powierzchni niż 75 mkw. lub 85 mkw., jeśli kredytobiorca wychowuje 3 lub więcej dzieci;
 • • powierzchnia kredytowanego domu jednorodzinnego nie może przekraczać 100 mkw. lub 110 mkw., jeśli kredytobiorca wychowuje 3 lub więcej dzieci;
 • • kredytowane mieszkanie lub dom nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe; oznacza to, że kredytobiorcy nie mogą w nim prowadzić działalności gospodarczej.

 

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Poniżej prezentujemy kluczowe dane dotyczące dofinansowania w ramach programu:

 • • dofinansowanie kredytu dotyczy wyłącznie kredytu na mieszkanie lub dom, nie może dotyczyć wykończenia powyższych lub elementów dodatkowych w wypadku nabycia lokalu, jak miejsce parkingowe, o ile ten element dodatkowy ma urządzoną inną księgę wieczystą niż lokal;
 • • podstawowe dofinansowanie dotyczy 10% ceny mieszkania o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 50 mkw.; dofinansowanie wzrośnie do 15 % w wypadku wychowywania jednego dziecka, do 20% w wypadku wychowywania dwojga dzieci, do 30% w wypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci (na dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu – w wysokości 5% – mogą liczyć osoby, którym w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania/domu urodzi się (lub przysposobią) trzecie bądź kolejne dziecko);
 • • dofinansowanie dotyczy tylko powierzchni lokali/domów do 50 mkw. powierzchni użytkowej, czyli w wypadku mieszkania o powierzchni użytkowej 70 mkw. dopłata liczona będzie jak dla mieszkania o pow. 50 mkw. (w wypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci powierzchnia ta zwiększa się do 65 mkw.);
 • • cena mieszkania/domu nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 (dla mieszkań z rynku pierwotnego) oraz pow. użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której jest położne mieszanie, dla Gdańska i gmin sąsiadujących z Gdańskiem limity są nastepujace:
  • › Gdańsk – 5.020,40 zł/mkw.
  • › gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 4.792,15 zł/mkw.
  • › pozostałe gminy w województwie pomorskim – 4.563,90 zł/mkw.

 

Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Aby obliczyć wysokość dopłaty, jaką można otrzymać w ramach programu, należy przemnożyć średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych oraz powierzchnię lokalu i wysokość dopłaty w procentach (10% dla singla lub bezdzietnego małżeństwa lub 15% dla małżeństwa z dzieckiem bądź dziećmi). Jeśli lokal ma powierzchnię większą niż 50 mkw., należy przyjąć do obliczeń 50 mkw.

 • Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. pow. użytkowej budynków mieszkalnych dla woj. pomorskiego:
  • › Gdańsk – 4.564,00 zł/mkw.
  • › gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 4.356,50 zł/mkw.
  • › pozostałe gminy w województwie pomorskim – 4.149,00 zł/mkw.

Przykład nr 1: wysokość dopłaty dla lokalu na Nowy Horyzont (NH/5/A/12) o powierzchni 66,34 mkw. w cenie 4.600 za mkw. przy założeniu, że kupującym jest singiel lub bezdzietne małżeństwo:

4.356,50 zł* x 50 mkw. x 10% = 21.782,50 zł

* 4.356,50 zł - wskaźnik dla Pruszcza Gdańskiego, czyli gminy sąsiadującej z Gdańskiem

Przykład nr 2: wysokość dopłaty dla tego samego lokalu (NH/5/A/12) przy założeniu, że kupującym jest małżeństwo lub osoba z jednym dzieckiem:

4.356,50* x 50 mkw. x 15% = 32.673,75 zł

 * 4.356,50 zł - wskaźnik dla Pruszcza Gdańskiego, czyli gminy sąsiadującej z Gdańskiem

Przykład nr 3: wysokość dopłaty dla tego samego lokalu (NH/5/A/12) przy założeniu, że kupującym jest małżeństwo lub osoba wychowująca troje dzieci:

4.356,50* x 65 mkw. x 30% = 84.951,75 zł

 * 4.356,50 zł - wskaźnik dla Pruszcza Gdańskiego, czyli gminy sąsiadującej z Gdańskiem

WAŻNE:

 • • W okresie 5 lat od nabycia nabywca lokalu/domu nie może zostać właścicielem/współwłaścicielem, najemcą innego lokalu lub domu lub też dysponentem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ani spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Powyższa sytuacja nie dotyczy otrzymanego spadku. Jeśli tak się stanie i nabywca uzyska inne prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe lub też dokona zbycia kredytowanej nieruchomości bądź dokona zmiany użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, będzie musiał zwrócić dofinansowanie proporcjonalnie do pozostających miesięcy do zakończenia okresu 5 lat (wysokość zwrotu liczona jest od dnia zdarzenia, czyli nabycia nowego prawa, zbycia kredytowanej nieruchomości czy też zmiany użytkowania).
 • • Jeżeli nabywca nie ma zdolności kredytowej, do kredytu przystąpić mogą inne osoby, pod warunkiem że właścicielem lokalu będzie tylko nabywca.
 • • Program będzie obowiązywał do 30 września 2018 roku.
 • • Na każdy rok obowiązywania programu przewidziano pewną pulę środków na ten cel, w związku z tym nie warto zwlekać do końca roku z podejmowaniem decyzji.

 

BANKI OFERUJĄCE KREDYT W PROGRAMIE MDM:

 • • PKO Bank Polski SA
 • • Bank Pekao SA
 • • Getin Noble Bank SA
 • • Alior Bank SA
 • • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • • SGB-Bank SA
 • • Bank Ochrony Środowiska SA
 • • Bank Gospodarki Żywnosciowej SA
 • • Bank Millenium SA
 • • Euro Bank SA
 • • Deutsche Bank Polska SA
 • • Bank Zachodni WBK SA