Kredyty Oferty specjalne

Szczególne zalety oferty:

 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat,
 • wymagany niski stopień zaawansowania inwestycji,
 • niska marża w PLN od 1,39% przez cały okres kredytowania, dla Euro od 3,3%,
 • do 30% kredytu można przeznaczyć na dowolny cel.

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym,
 • zakup lub refinansowanie zakupu miejsca postojowego, jeżeli jest nabywane w ramach jednej inwestycji z zakupem lokalu mieszkalnego oraz posiada wyodrębnioną Księgę Wieczystą lub jest możliwość ustanowienia hipoteki na udziałach,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości (nakłady poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji kredytowej),
 • zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym,
 • budowa domu jednorodzinnego,
 • zakup mieszkań komunalnych i zakładowych,
 • remont mieszkania lub domu,
 • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa domu lub mieszkania,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku

  Ponadto uzyskasz do 30% środków na dowolny cel np.:
  • koszty poniesione w związku z udzielonym kredytem mieszkaniowym (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu),
  • wyposażenie domu lub mieszkania w elementy trwałe i nietrwałe związane z lokalem,
  • dowolne cele niemieszkaniowe,
  ta część kredytu jest uruchamiana na konto wskazane przez Kredytobiorcę.

  Kwota na dowolny cel nie może przekraczać 30% kosztów inwestycji oraz doprowadzić do przekroczenia wymaganego wskaźnika LTV. 

Oprocentowanie:

 • w PLN - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M + marża od 1,39 p.p.,
 • w EUR oprocentowanie zmienne oparte na stawce LIBOR 3 M dla EUR + marża od 3,3 p.p. 


Opłaty i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – 0 zł,
 • prowizja z tytułu udzielenia kredytu:
  – PLN – od 1,5% (dla Klientów, którzy posiadają ROR od minimum 6 miesięcy) do 1,7% (prowizja w pełni kredytowana)
  – EUR – od 2% (prowizja nie kredytowana)
 • wcześniejsza spłata, nadpłata kredytu – raz przez okres 3 lat do 50% kredytu – bez opłat, każda kolejna spłata lub kwota przewyższająca 50% kredytu – 1% , po 3 latach bez opłat,
 • brak wymogu przedstawienia wyceny nieruchomości dla kredytu do 1 mln zł przy zakupie mieszkań z rynku pierwotnego (wystarczy oszacowanie wartości nieruchomości, której koszty pokrywa Bank).

Podstawowe zabezpieczenie:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości mieszkaniowej lub innej należącej do Kredytobiorcy,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • do czasu prawomocnego wpisu hipoteki marża podwyższona o 1 p.p.,
 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy.

Dodatkowe ubezpieczenia w ofercie:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu w formie aktu notarialnego pomiędzy Klientem a Euro Styl.

Dodatkowe informacje:

 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości nie będącej przedmiotem kredytowania,
 • możliwość finansowania do 100% wartości nieruchomości,
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat,
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód z tytułu kontraktów marynarskich,
 • do kredytu mogą przystąpić aż 3 gospodarstwa domowe (max. 6 kredytobiorców).

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej, marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów. RRSO dla kredytu mieszkaniowego w PLN 6,15% (kwota kredytowana 275 400 PLN, prowizja 2%, marża 1,39%, WIBOR 3M 4,03% na 23.01.2013 r., 360 rat równych). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu oraz warunki ubezpieczenia, w tym zasady objęcia ochroną, rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności BZWBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZWBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dostępne w niżej wymienionych oddziałach Banku.


powr�t

wstecz