Kredyty

Słowniczek

eurostyl mieszkania w trójmieścieKredyt - umowa, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

Kredyt konsolidacyjny lub refinansowy - rodzaj kredytu (lub pożyczki) przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. Konsolidacji lub refinansowaniu podlega liczna gama kredytów (m.in. gotówkowe, hipoteczne, samochodowe czy ratalne). W wypadku refinansowania lub konsolidacji głównym autem będzie uzyskanie lepszych warunków, w szczególności oprocentowania. Podstawowym atutem konsolidacji jest zamiana kilku kredytów na jeden, nie bez znaczenia jest również konieczność spłaty tylko jednej raty, a nie kilku w różnych bankach.

Produkty oszczędnościowe – produkty umożliwiające regularne oszczędzanie środków w określonym czasie, z możliwością zysku.

Nadpłata kredytu hipotecznego - częściowa spłata kapitału ponad obowiązkową ratę kapitałowo-odsetkową. Zazwyczaj wiąże się ona ze skróceniem okresu spłaty lub zmniejszeniem miesięcznej raty.

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu - przedterminowe zamknięcie całego kredytu względem ustalonego z bankiem harmonogramu spłat.

Kredyt hipoteczny - kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości zabezpieczony hipoteką. Kredyt hipoteczny jest jedną z najtańszych form finansowania zakupu nieruchomości (charakteryzuje się bardzo niską stopą procentową w porównaniu do innych typów kredytów), jest zaciągany z reguły na bardzo długie okresy (20, 30 lat) i na wysokie kwoty.

Kredyt denominowany - w decyzji kredytowej / umowie kredytowej jest określona kwota kredytu wyrażona w walucie - jeśli kurs waluty spadnie - kredytobiorca otrzyma mniejszą kwotę w PLN i różnicę będzie musiał dopłacić z własnych środków.

Kredyt indeksowany - w decyzji kredytowej / umowie kredytowej jest określona kwota kredytu w PLN, w momencie wypłaty środków (całości kredytu czy transzy) - kwota jest przeliczana na walutę, kredytobiorca ma gwarancję, że otrzyma kwotę określoną w PLN.

Ryzyko kursowe (walutowe) - ponoszone jest przez kredytobiorcę na skutek niekorzystnych zmian kursów walut. Pod wpływem zmiany kursów może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań kredytowych w przeliczeniu na walutę krajową.

Sesja - przelew praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią, co w ubezpieczeniach oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie bądź instytucji, na której rzecz dokonano cesji, np. bank.

Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzyciela z obciążonej nieruchomości nawet wtedy, gdy zmieni ona właściciela. W prawie polskim hipoteka funkcjonuje jako wpis do księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości.

Karencja - okres, w którym spłacane są tylko odsetki od udzielonego kredytu. Kapitał kredytu do spłaty pozostaje bez zmian. Zasada ta jest stosowana przez banki zawsze przy wypłacie kredytu w transzach (zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, budowa domu).

Księga wieczysta - jest to rejestr stanu prawnego nieruchomości. Dokument ten zawiera informacje dokładnie indetyfikujące dany przedmiont na rynku nieruchomości, jego właścicieli oraz obciążenia związane z daną nieruchomością. Księga wieczysta składa się z IV działów. Dział I – opis nieruchomości, Dział II – własność, Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia, Dział IV – hipoteka., Wpisy ujawnione w księdze wieczystej są jawne.

Libor - (London Interbank Offered Rate) - stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym oferowana przez wybrane międzynarodowe banki. Określa ona po jakim koszcie banki pożyczają pieniądze między sobą w danej walucie. Główne waluty, dla których jest kwotowana stawka LIBOR to: USD, EUR, CHF.

Wibor - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym określana codziennie na podstawie ofert 13 banków. Określa po jakim koszcie inne banki pożyczają złote polskie między sobą. Stopa WIBOR jest bazą do oprocentowań kredytów udzielanych przez banki swoim klientom.

Marża - część składająca się na oprocentowanie np. kredytu mieszkaniowego. Marża jest wielkością stałą, jej wysokość określa bank i stanowi ona jego dochód z tytułu udzielonego kredytu.

Prowizja - prowizja naliczana jednorazowo jako procent od kwoty kredytu. Płatna przez kredytobiorcę w momencie podpisywania umowy kredytowej lub uruchomienia kredytu.

Promesa kredytowa - pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu wystawiane przez bank.

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania.

Raty malejące (kapitałowe) - rata spłaty kredytu składa się ze stałej kwoty kapitału oraz na bieżąco wyliczanej kwoty odsetek, która zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się niespłaconego kapitału.

Raty równe (annuitetowe) - rata spłaty kredytu jest zawsze tej samej wysokości. W trakcie spłaty część odsetkowa stopniowo maleje, kapitałowa rośnie.

Spread - różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty, w jakiej został przyznany kredyt.

Współczynnik LTV (Loan to value) - stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości w trakcie realizacji wartość nieruchomości dla potrzeb ustalania wskaźnika LTV określana jest dla stanu nieruchomości po zakończeniu inwestycji.

Transza - cześć kwoty udzielonego przez bank kredytu wypłacana po spełnieniu określonych warunków. Kredyt może być wypłacany w jednej transzy lub w kilku w zależność od charakteru inwestycji. W transzach wypłacane są kredyty na budowę domu, zakup lokalu na rynku pierwotnym, remont lokalu lub domu. Bank wypłaca daną kwotę kredytu na podstawie dyspozycji wypłaty złożonej przez kredytobiorcę w banku (nie ma więc jednej uniwersalnej dyspozycji złożonej raz, przy pierwszej transzy). Bank sprawdza czy zostały spełnione warunki wypłaty kolejnej transzy (np. dostarczenie określonego dokumentu, dostarczenie zdjęć z budowy lub faktur potwierdzających zakupione materiały lub usługi).

Ubezpieczenie pomostowe (przejściowe) - dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w okresie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym a koszty przerzuca na klienta.

Cesja wierzytelności - zabezpieczenie wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Aktu cesji wierzytelności dokonuje się w formie pisemnej, dłużnik potwierdza przeniesienie wierzytelności kredytobiorcy na rzecz banku.