INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EURO STYL CONSTRUCTION SP. Z O.O.

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia wewnętrzne, obejmujące ochronę danych osobowych.

Euro Styl Construction Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowy w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, Euro Styl Construction Sp. z o.o. przekazuje osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w zindywidualizowanych klauzulach informacyjnych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej umieszczamy informacje, które przedstawiają wszelkie wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zależności od procesu przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poczuć się spokojnie i poznać swoje prawa.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Kto jest kim w polityce prywatności?

My, czyli Euro Styl Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku adres: 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 6.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

 

Jaki jest cel polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

 

Inspektor Ochrony Danych

Euro Styl Construction Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Euro Styl Construction Sp. z o.o. dane osobowe”;
 • listownie: Euro Styl Construction Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, z dopiskiem „IODO”.
 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez Euro Styl Construction Sp. z o.o.

Euro Styl Construction Sp. z o.o. realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO Dane przetwarzać będziemy
 • w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
 • w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Sporządzanie statystyk Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom.

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.
Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.) Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Obsługa recepcji Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Euro Styl Construction Sp. z o.o. każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. Euro Styl Construction Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Euro Styl Construction Sp. z o.o. przez podmiot, z którym Euro Styl Construction Sp. z o.o. zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,

 

Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Euro Styl Construction Sp. z o.o. przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych,
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne zawierające wyselekcjonowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą – po zaznaczeniu procesu przetwarzania tożsamego z procesem biznesowym, w którym Państwo biorą udział, wyświetlona zostanie dedykowana Państwu klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 
Przetwarzanie danych osobowych ze względu na konieczność komunikowania się z pełnomocnikami
KOMUNIKACJA Z PEŁNOMOCNIKAMI
Przetwarzanie danych w związku z realizacją monitoringu wizyjnego
MONITORING WIZYJNY
Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umów z kontrahentami tj. przetwarzanie danych osobowych, pracowników/ współpracowników/ reprezentantów naszych kontrahentów
UMOWY Z KONTRAHENTAMI – DANE PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW/REPREZENTANTÓW
Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umowy, kiedy dane osobowe pozyskiwane są na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych.
UMOWY Z KONTRAHENTAMI – pozyskanie danych osobowych na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych
Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu zakupu nieruchomości.
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi recepcji.
OBSŁUGA RECEPCJI
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procesu budowlano-inwestycyjnego, kiedy dane osobowe pozyskiwane są ze względu na potrzebę tworzenia dokumentacji inwestycyjno-budowlanej np. protokoły i notatki ze spotkań.
REALIZACJA PROCESU BUDOWLANO - INWESTYCYJNEGO
Przetwarzanie danych osobowych w z realizacją procesu rozpatrzenia oferty, która zostanie lub została złożona Euro Styl Construction Sp. z o.o., oraz dokonywania innych działań przed zawarciem umowy, np. upubliczniania zapytań ofertowych.
ZAPYTANIA OFERTOWE
Przetwarzanie danych osobowych w zw. z prowadzeniem ewidencji osób (poza pracownikami) wchodzących na teren budowy
EWIDENCJA WEJŚĆ NA TEREN BUDOWY
Przetwarzanie danych osobowych w zw. z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją różnego rodzaju zgłoszeń i zapytań, przychodzących do Euro Styl Construction Sp. z o.o., często niezwiązanych z realizacją umowy z klientem czy też kontrahentami. Klauzula dotyczy w szczególności zapytań składanych przez Państwa do Inspektora Ochrony Danych.
OBSŁUGA WPŁYWAJĄCYCH ZGŁOSZEŃ
 

Skargi i uwagi

Zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozwalają nam poprawiać jakość świadczonych usług. W przypadku chęci ich wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy do naszego Inspektora Ochrony Danych:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Euro Styl Construction Sp. z o.o. dane osobowe”;
 • listownie: Euro Styl Construction Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, z dopiskiem „IODO”.

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.