REGULAMIN SERWISU

 

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej w domenie eurostyl.com.pl („Serwis”) jest Spółka Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku adres: 80-175, ul. Leszczynowa 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000671284, wysokość kapitału zakładowego wynosi 36 177 312 zł, wpłacony w całości, Regon 220366653, NIP 583-29-68-619 (zwana dalej „Euro Styl”).

Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Euro Styl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Euro Styl.

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością spółki Euro Styl.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu („Użytkownik”) potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu („Regulamin”)
Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Euro Styl świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Serwisu) usługi („Usługi”) polegające w szczególności na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne).

Poszczególne, określone przez Euro Styl usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.
 

Zawarcie i rozwiązanie umowy. Prawo odstąpienia od umowy.

Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia świadczenia tejże Usługi przez Euro Styl tj. odpowiednio:

(a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę Serwisu,
(b) w przypadku Usług świadczonych na życzenie Użytkownika, w szczególności zaś Usług udostępnianych przez znajdujące się w Serwisie formularze – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza (będącego wyrażeniem przez Użytkownika woli na świadczenie Usługi) lub z momentem innego wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi („Umowa”).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,  (b) w przypadku Usług świadczonych na życzenie Użytkownika- w przypadku formularza kontaktowego, umowa zostaje rozwiązana w momencie wypełnienia stosownego formularza przez Użytkownika lub w obu przypadkach wraz z decyzją Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:

a.      łamaniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
b.      usunięciem na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych, niezbędnych do świadczenia Usług w ramach Serwisu,
c.      odmową Użytkownika podania Usługodawcy danych niezbędnych do świadczenia Usługi,
d.      problemami technicznymi niemożliwymi do usunięcia, uniemożliwiającymi świadczenie dla Użytkownika Usługi przez Usługodawcę;

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na piśmie, na adres Euro Styl wskazany w Regulaminie.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. W szczególności zobowiązany jest:

  • nie wykorzystywania Serwisu, w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
  • nie podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
  • nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w tym fikcyjnych danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, jako własnych danych osobowych),

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

Odpowiedzialność Euro Styl

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Euro Styl mogą być uznane za rzetelne.

Euro Styl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Euro Styl zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Euro Styl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Euro Styl nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Euro Styl wydawców polskich i zagranicznych.

Euro Styl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Euro Styl.

Euro Styl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Euro Styl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

W ramach Serwisu Euro Styl może zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Dom Development nie bierze odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty.
 

Prawa własności intelektualnej

Euro Styl udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Euro Styl udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Euro Styl.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Euro Styl posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

 
Ochrona prywatności i danych osobowych

Euro Styl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie przeglądania wyświetlanej na nim treści, nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Euro Styl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.

Euro Styl gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny.

Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Euro Styl zapewnia, że dokłada należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a.          poprzez zbieranie danych osobowych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w udostępnianych formularzach,
b.          poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z Polityką Plików Cookies Serwisu.

W zw. ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie Administratorem danych osobowych jest Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku adres: 80-175, ul. Leszczynowa 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000671284, wysokość kapitału zakładowego wynosi 36 177 312 zł, wpłacony w całości, Regon 220366653, NIP 583-29-68-619.

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, Euro Styl przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w niniejszym Regulaminie Serwisu. Euro Styl przetwarza dane Użytkowników Serwisu w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podane w formularzu dane będą przetwarzane w zgodzie z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej przy każdym formularzu.

Euro Styl przechowuje dane osobowe przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w ramach Serwisu lub po jej zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.

Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika, a dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

W przypadku uzyskania przez Euro Styl wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Euro Styl może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Euro Styl usługi niezbędne do wykonania Usługi.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Euro Styl, w tym przekazanych za pośrednictwem formularzy znajdują się przy tych formularzach, w niniejszym Regulaminie Serwisu oraz w Polityce prywatności, na stronie Serwisu.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro Styl należy przesyłać na adres danych kontaktowych inspektora ochrony danych Administratora tj.: [email protected] lub na adres siedziby Euro Styl.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Euro Styl drogą mailową na adres [email protected] lub drogą pocztową na adres: Euro Styl S.A., 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 6.
  2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Euro Styl.
  4. O decyzji Euro Styl Użytkownik zostanie powiadomiony w taki sam sposób, w jaki wysłał do Euro Styl zgłoszenie reklamacji.
 

Postanowienia końcowe   

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Euro Styl ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisie.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny według obowiązujących przepisów.

Strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.